Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions. Children who are isolated and lonely seem to have poor language and ________.


Câu 100452 Thông hiểu

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions.

Children who are isolated and lonely seem to have poor language and ________.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Liên từ “and” nối 2 từ cùng từ loại: “language” đứng trước là danh từ nên chỗ cần điền cũng phải là danh từ => loại A & C

Xét về nghĩa thì từ "communicator" không phù hợp => loại D

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.