Đặc điểm nào sau đây là của biến dạng đàn hồi?


Câu 10087 Thông hiểu

Đặc điểm nào sau đây là của biến dạng đàn hồi?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lí thuyết về biến dạng đàn hồi 

Xem lời giải

...