Giới hạn đàn hồi là:


Câu 10088 Nhận biết

Giới hạn đàn hồi là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lí thuyết về biến dạng đàn hồi 

Xem lời giải

...