Mức độ biến dạng của thanh rắn phụ thuộc những yếu tố nào?


Câu 10089 Thông hiểu

Mức độ biến dạng của thanh rắn phụ thuộc những yếu tố nào?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về biến dạng cơ của vật rắn

Xem lời giải

...