Giới hạn bền của vật liệu là:


Câu 10091 Thông hiểu

Giới hạn bền của vật liệu là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về ứng suất 

Xem lời giải

...