Vật nào dưới đây chịu biến dạng kéo?


Câu 10092 Thông hiểu

Vật nào dưới đây chịu biến dạng kéo?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về biến dạng kéo

Xem lời giải

...