Vật nào dưới đây chịu biến dạng nén?


Câu 10093 Thông hiểu

Vật nào dưới đây chịu biến dạng nén?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về biến dạng nén

Xem lời giải

...