Gia tốc của vật được xác định bởi biểu thức:


Câu 10100 Nhận biết

Gia tốc của vật được xác định bởi biểu thức:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...