Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của vật rắn đồng chất, hình trụ:


Câu 10119 Nhận biết

Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của vật rắn đồng chất, hình trụ:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về định luật Húc

Xem lời giải

...