Hai thanh kim loại có cùng bản chất, cùng chiều dài, có tiết diện ngang tương ứng là ((S_1) = 2(S_2) ). Đặt vào hai thanh những lực có cùng độ lớn. Gọi độ biến dạng của các thanh lần lượt là (Delta (l_1) ) và (Delta (l_2) ). Chọn biểu thức đúng?


Câu 10123 Vận dụng

 Hai thanh kim loại có cùng bản chất, cùng chiều dài, có tiết diện ngang tương ứng là \({S_1} = 2{S_2}\). Đặt vào hai thanh những lực có cùng độ lớn. Gọi độ biến dạng của các thanh lần lượt là \(\Delta {l_1}\) và \(\Delta {l_2}\). Chọn biểu thức đúng?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính lực đàn hồi: \({F_{dh}} = k.\Delta l\)

+ Vận dụng biểu thức độ cứng của vật rắn: \(k = E\frac{S}{{{l_0}}}\)

Xem lời giải

...