Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following question.


Câu 101254 Nhận biết

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following question.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.