Một thanh thép dài 5,0 m có tiết diện 1,5 cm^2 được giữ chặt một đầu. Cho biết suất đàn hồi của thép là E = 2.10^(11) Pa. Lực kéo tác dụng lên đầu kia của thanh thép bằng bao nhiêu để thanh dài thêm 2,5 mm?


Câu 10126 Vận dụng

Một thanh thép dài $5,0 m$ có tiết diện $1,5 cm^2$ được giữ chặt một đầu. Cho biết suất đàn hồi của thép là $E = 2.10^{11} Pa$. Lực kéo tác dụng lên đầu kia của thanh thép bằng bao nhiêu để thanh dài thêm $2,5 mm$?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính lực đàn hồi: \({F_{dh}} = k.\Delta l = E\frac{S}{{{l_0}}}\left| {\Delta l} \right|\)

Xem lời giải

...