Một vật rắn đàn hồi hình trụ đồng chất chiều dài ban đầu 3,6m có đường kính 1,2mm. Hệ số đàn hồi của dây là bao nhiêu? Biết suất đàn hồi của vật rắn bằng (E = (2.10^(11))Pa ).


Câu 10127 Vận dụng

 Một vật rắn đàn hồi hình trụ đồng chất chiều dài ban đầu 3,6m có đường kính 1,2mm. Hệ số đàn hồi của dây là bao nhiêu? Biết suất đàn hồi của vật rắn bằng \(E = {2.10^{11}}Pa\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính hệ số đàn hồi:\(k = E\frac{S}{{{l_0}}}\)

+ Vận dụng biểu thức tính tiết diện: \(S = \pi {r^2} = \pi \frac{{{d^2}}}{4}\)

Xem lời giải

...