Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest.


Câu 101292 Nhận biết

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Phát âm “-tion”

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.