Một thanh rắn hình trụ một đầu chịu một lực nén có độ lớn (3,(14.10^5)N ), đầu còn lại giữ cố định. Biết thanh rắn có đường kính 20mm, suất đàn hồi ((2.10^(11))Pa ). Tìm độ biến dạng tỷ đối của thanh.


Câu 10130 Vận dụng

 Một thanh rắn hình trụ một đầu chịu một lực nén có độ lớn \(3,{14.10^5}N\), đầu còn lại giữ cố định. Biết thanh rắn có đường kính 20mm, suất đàn hồi \({2.10^{11}}Pa\). Tìm độ biến dạng tỷ đối của thanh.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính lực đàn hồi: \({F_{dh}} = k.\Delta l = E\frac{S}{{{l_0}}}\left| {\Delta l} \right|\)

+ Áp dụng biểu thức xác định độ biến dạng tỉ đối:\(\varepsilon  = \frac{{\left| {\Delta l} \right|}}{{{l_0}}} = \alpha \sigma \)

+ Vận dụng biểu thức tính tiết diện: \(S = \pi {r^2} = \pi \frac{{{d^2}}}{4}\)

Xem lời giải

...