Quả cầu thép có khối lượng 4kg, đường kính (d = 0,1m )được gắn vào một dây thép dài 2,8m. Đường kính dây là 0,9mm và suất Y-âng (E = 1,(86.10^(11)) ). Quả cầu chuyển động đu đưa. Vận tốc của quả cầu lúc qua vị trí thấp nhất là 5m/s. Hãy tính khoảng trống tối thiểu từ quả cầu đến sàn biết khoảng cách từ điểm treo dây cách sàn 3m.


Câu 10135 Vận dụng cao

Quả cầu thép có khối lượng 4kg, đường kính \(d = 0,1m\)được gắn vào một dây thép dài 2,8m. Đường kính dây là 0,9mm và suất Y-âng \(E = 1,{86.10^{11}}\). Quả cầu chuyển động đu đưa. Vận tốc của quả cầu lúc qua vị trí thấp nhất là 5m/s. Hãy tính khoảng trống tối thiểu từ quả cầu đến sàn biết khoảng cách từ điểm treo dây cách sàn 3m.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức định luật II - Niutơn: \(\overrightarrow F  = m\overrightarrow a \)

+ Vận dụng biểu thức tính gia tốc hướng tâm: \({a_{ht}} = \frac{{{v^2}}}{R}\)

+ Vận dụng biểu thức tính lực đàn hồi: \({F_{dh}} = k.\Delta l = E\frac{S}{{{l_0}}}\left| {\Delta l} \right|\)

+ Vận dụng biểu thức tính tiết diện: \(S = \pi {r^2} = \pi \frac{{{d^2}}}{4}\)

+ Vận dụng biểu thức tính trọng lực: \(P = mg\)

Xem lời giải

...