Độ nở dài của vật rắn không phụ thuộc vào:


Câu 10164 Thông hiểu

Độ nở dài của vật rắn không phụ thuộc vào:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính độ nở dài của vật rắn: \(\Delta l = l - {l_0} = \alpha {l_0}\Delta t\)

Xem lời giải

...