Một vật bằng kim loại có hệ số nở dài (alpha ). Gọi ((V_0) ) và  (V ) lần lượt là thể tích của vật ở nhiệt độ ((t_0) ) và  ((t_0) + Delta t ). Tỷ số (((V - (V_0)))(((V_0))) )có giá trị là:


Câu 10166 Thông hiểu

Một vật bằng kim loại có hệ số nở dài \(\alpha \). Gọi \({V_0}\) và \(V\) lần lượt là thể tích của vật ở nhiệt độ \({t_0}\) và  \({t_0} + \Delta t\). Tỷ số\(\frac{{V - {V_0}}}{{{V_0}}}\)có giá trị là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính độ nở khối của vật rắn: \(\Delta V = V - {V_0} = \beta {V_0}\Delta t = 3\alpha {V_0}\Delta t\)

Xem lời giải

...