Nguyên tắc hoạt động của dụng cụ nào sau đây không liên quan đến sự nở vì nhiệt?


Câu 10169 Thông hiểu

Nguyên tắc hoạt động của dụng cụ nào sau đây không liên quan đến sự nở vì nhiệt?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về sự nở vì nhiệt của vật rắn

Xem lời giải

...