Khi vật rắn là một tấm kim loại mỏng phẳng biến dạng nhiệt của vật rắn coi như biến dạng về diện tích. Độ nở diện tích khi đó:


Câu 10170 Nhận biết

Khi vật rắn là một tấm kim loại mỏng phẳng biến dạng nhiệt của vật rắn coi như biến dạng về diện tích. Độ nở diện tích khi đó:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lí thuyết về độ nở diện tích

Xem lời giải