Một thanh thép hình trụ có hệ số nở dài (alpha  = (11.10^( - 6))(K^( - 1)) ), ban đầu có chiều dài 100m. Để chiều dài của nó là 100,11m thì độ tăng nhiệt độ bằng:


Câu 10174 Vận dụng

Một thanh thép hình trụ có hệ số nở dài \(\alpha  = {11.10^{ - 6}}{K^{ - 1}}\), ban đầu có chiều dài 100m. Để chiều dài của nó là 100,11m thì độ tăng nhiệt độ bằng:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính độ nở dài: \(\Delta l = l - {l_0} = \alpha {l_0}\Delta t\)

Xem lời giải

...