Một thước nhôm có các độ chia đúng ở 5^0C. Dùng thước này đo chiều dài của một vật ở 35^0C. Kết quả đọc được là 88,45cm. Phần trăm sai số do ảnh hưởng của nhiệt độ và chiều dài đúng của vật là bao nhiêu? Biết hệ số nở dài của nhôm là (alpha  = (2,3.10^( - 5))(K^( - 1)) )


Câu 10180 Vận dụng

Một thước nhôm có các độ chia đúng ở $5^0C$. Dùng thước này đo chiều dài của một vật ở $35^0C$. Kết quả đọc được là $88,45cm$. Phần trăm sai số do ảnh hưởng của nhiệt độ và chiều dài đúng của vật là bao nhiêu? Biết hệ số nở dài của nhôm là \(\alpha  = {2,3.10^{ - 5}}{K^{ - 1}}\)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính chiều dài của vật : \(l = {l_0}(1 + \alpha t)\)

+ Vận dụng biểu thức tính % sai số: \(\delta  = \frac{{\Delta l}}{l}\)

Xem lời giải

...