Một quả cầu đồng chất có hệ số nở khối (beta  = (72.10^( - 6))(K^( - 1)) ). Ban đầu thể tích của quả cầu là ((V_0) ), để thể tích của quả cầu tăng 0,36% thì độ tăng nhiệt độ của quả cầu bằng:


Câu 10182 Vận dụng

Một quả cầu đồng chất có hệ số nở khối \(\beta  = {72.10^{ - 6}}{K^{ - 1}}\). Ban đầu thể tích của quả cầu là \({V_0}\), để thể tích của quả cầu tăng 0,36% thì độ tăng nhiệt độ của quả cầu bằng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính độ nở khối: \(\Delta V = V - {V_0} = \beta {V_0}\Delta t = 3\alpha {V_0}\Delta t\)

Xem lời giải

...