Một vật rắn hình khối lập phương đồng chất, đẳng hướng có hệ số nở dài là (alpha  = (24.10^( - 6))(K^( - 1)) ). Nếu tăng nhiệt độ của vật thêm 1000C thì độ tăng diện tích tỉ đối của mặt ngoài vật rắn là:


Câu 10184 Vận dụng

 Một vật rắn hình khối lập phương đồng chất, đẳng hướng có hệ số nở dài là \(\alpha  = {24.10^{ - 6}}{K^{ - 1}}\). Nếu tăng nhiệt độ của vật thêm 1000C thì độ tăng diện tích tỉ đối của mặt ngoài vật rắn là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính độ nở diện tích: \(\Delta S = S - {S_0} = \beta '{S_0}\Delta t = 2\alpha {S_0}\Delta t\)

Xem lời giải

...