Tiết diện thẳng của một thanh thép là 1,3cm^2. Thanh này được giữ chặt giữa hai điểm cố định ở 30^0C. Lực tác dụng vào thanh khi nhiệt độ giảm xuống còn 20^0C. Cho hệ số nở dài của thép (alpha  = (11.10^( - 6))(K^( - 1)) ) và suất đàn hồi (E = (2,28.10^(11))Pa ).


Câu 10185 Vận dụng

Tiết diện thẳng của một thanh thép là $1,3cm^2$. Thanh này được giữ chặt giữa hai điểm cố định ở $30^0C$. Lực tác dụng vào thanh khi nhiệt độ giảm xuống còn $20^0C$. Cho hệ số nở dài của thép \(\alpha  = {11.10^{ - 6}}{K^{ - 1}}\) và suất đàn hồi \(E = {2,28.10^{11}}Pa\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính hệ số nở dài của vật rắn: \(\Delta l = l - {l_0} = \alpha {l_0}\Delta t\)

+ Vận dụng biểu thức tính lực đàn hồi của vật rắn: \(F = \frac{{ES}}{{{l_0}}}\Delta l\)

Xem lời giải

...