Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể? 1. Làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nhiễm sắc thể. 2. Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể. 3. Làm thay đổi thành phần gen trong nhóm gen liên kết. 4. Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến. 5. Có thể làm gen trên nhiễm sắc thể hoạt động mạnh lên


Câu 1023 Thông hiểu

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể?

1. Làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nhiễm sắc thể.

2. Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

3. Làm thay đổi thành phần gen trong nhóm gen liên kết.

4. Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.

5. Có thể làm gen trên nhiễm sắc thể hoạt động mạnh lên


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đột biến đảo đoạn NST là đột biến mà đoạn NST bị đứt ra, quay 180o rồi nối lại vào vị trí cũ.

Xem lời giải

...