Chất lỏng không có đặc điểm nào sau đây?


Câu 10283 Nhận biết

Chất lỏng không có đặc điểm nào sau đây?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

 Sử dụng lí thuyết về chất lỏng

Xem lời giải

...