Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng:


Câu 10284 Nhận biết

Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng định nghĩa về hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

Xem lời giải

...