Hịên tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng.


Câu 10285 Thông hiểu

Hịên tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng định nghĩa về hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

Xem lời giải

...