Chiều của lực căng bề mặt chất lỏng có tác dụng:


Câu 10286 Nhận biết

Chiều của lực căng bề mặt chất lỏng có tác dụng:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về lực căng bề mặt

Xem lời giải

...