Chọn phương án sai khi nói về hệ số căng bề mặt của chất lỏng:


Câu 10287 Thông hiểu

Chọn phương án sai khi nói về hệ số căng bề mặt của chất lỏng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem chú ý về hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Xem lời giải

...