Biểu thức nào sau đây xác định lực căng bề mặt của chất lỏng:


Câu 10288 Nhận biết

Biểu thức nào sau đây xác định lực căng bề mặt của chất lỏng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lí thuyết về lực căng bề mặt

Xem lời giải

...