Điều nào sau đây là sai khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng?


Câu 10289 Thông hiểu

Điều nào sau đây là sai khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về lực căng bề mặt của chất lỏng

Xem lời giải

...