Tìm câu sai. Độ lớn của lực căng bề mặt của chất lỏng luôn :


Câu 10290 Thông hiểu

Tìm câu sai. Độ lớn của lực căng bề mặt của chất lỏng luôn :


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về lực căng bề mặt của chất lỏng

Xem lời giải

...