Nhận xét nào sau đây là SAI liên quan đến lực căng bề mặt của chất lỏng?


Câu 10292 Thông hiểu

Nhận xét nào sau đây là SAI liên quan đến lực căng bề mặt của chất lỏng?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về lực căng bề mặt của chất lỏng

Xem lời giải

...