Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.Reading helps you learn vocabulary easily as you will _______ new words without even realizing it when you read.


Câu 103091 Vận dụng

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Reading helps you learn vocabulary easily as you will _______ new words without even realizing it when you read.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Cụm động từ

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.