Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.In 2010, Naoko Yamazaki, the second female Japanese astronaut, ________ on Discovery space shuttle to the ISS after she _________ her training at the Johnson Space Center.


Câu 103092 Nhận biết

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

In 2010, Naoko Yamazaki, the second female Japanese astronaut, ________ on Discovery space shuttle to the ISS after she _________ her training at the Johnson Space Center.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Thì quá khứ đơn, thì quá khứ hoàn thành

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.