Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.Albert Einstein, _______ was such a brilliant scientist, introduced the theory of relativity.


Câu 103679 Nhận biết

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Albert Einstein, _______ was such a brilliant scientist, introduced the theory of relativity.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ không xác định

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.