Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với dd AgNO3/NH3 thì thu được 16,2g Ag. Giá trị m là (biết H= 75%):


Câu 1039 Vận dụng

Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với dd AgNO3/NH3 thì thu được 16,2g Ag. Giá trị m là (biết H= 75%):


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- 1glu → 2Ag

=> nAg = 2nGlu

\( H\%  = \dfrac{{{m_{thuc\,te}}}}{{{m_{ly\,thuyet}}}}.100\%  = \dfrac{{{n_{thuc\,te}}}}{{{n_{ly\,thuyet}}}}.100\% \)

Xem lời giải

...