Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.Once we get to the hotel, let’s just ___________ quickly and then do a bit of sightseeing.


Câu 103982 Vận dụng

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Once we get to the hotel, let’s just ___________ quickly and then do a bit of sightseeing.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Cụm động từ

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.