Cho hỗn hợp 27g glucozo và 9g fructozo phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được m  gam Ag. Giá trị của m là 


Câu 1040 Vận dụng

Cho hỗn hợp 27g glucozo và 9g fructozo phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được m  gam Ag. Giá trị của m là 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- C6H12O6        →        2Ag (glucozo, fructozo)

nAg = 2 (nGlu + nfruc

Xem lời giải

...