Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử:


Câu 1041 Nhận biết

Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...