Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.You should give up ________ or you will die of cancer.


Câu 104179 Nhận biết

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

You should give up ________ or you will die of cancer.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: to V/ V_ing

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.