Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.From 1865 to 1875, a remarkable __________ of inventions was produced.


Câu 104248 Vận dụng

Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.

From 1865 to 1875, a remarkable __________ of inventions was produced.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.