Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.The new invention could have a wide range of_________in industry.


Câu 104549 Thông hiểu

Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.

The new invention could have a wide range of_________in industry.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.