X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala. Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m gam hỗn hợp chứa X, Y theo tỉ lệ mol 1 : 3 với dung dịch NaOH vừa đủ. Sau khi phản ứng đã hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô cạn cẩn thận dung dịch T thu được 47,49 gam chất rắn. Giá trị của m là


Câu 1047 Vận dụng cao

X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala. Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m gam hỗn hợp chứa X, Y theo tỉ lệ mol 1 : 3 với dung dịch NaOH vừa đủ. Sau khi phản ứng đã hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô cạn cẩn thận dung dịch T thu được 47,49 gam chất rắn. Giá trị của m là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Bảo toàn mắt xích Gly : nGly =  nAla-Gly-Val-Ala + nVal-Gly-Val

+) Bảo toàn mắt xích Ala : nAla = 2nAla-Gly-Val-Ala

+) Bảo toàn mắt xích Val :  nVal = nAla-Gly-Val-Ala + 2nVal-Gly-Val

Xem lời giải

...