Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.


Câu 104705 Thông hiểu

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Phương pháp

Cách phát âm "-s, -es"

· Danh từ, động từ có đuôi tận cùng là “-es” thì “-es” thường được phát âm là /iz/ khi trước đó là các âm /ʃ/, /tʃ/, /s/, /z/

Ví dụ: watches /wɒtʃiz/, wishes /wɪʃiz/,....

· Khi danh từ, động từ có đuôi tận cùng là “-s” thì “-s” thường được phát âm là

- /s/ khi trước đó là các âm /p/, /k/, /f/, /θ/, /t/

- /z/ khi trước đó là các nguyên âm và phụ âm còn lại.

Ví dụ: opens /ˈəʊpənz/, ways /weɪz/, climbs /klaɪmz/,...

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.