Hiện tượng:


Câu 10484 Nhận biết

Hiện tượng:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng định nghĩa về hiện tượng dính ướt và không dính ướt

Xem lời giải

...