Chất lỏng làm dính ướt chất rắn là do:


Câu 10485 Thông hiểu

Chất lỏng làm dính ướt chất rắn là do:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lí thuyết phần giải thích hiện tượng dính ướt và không dính ướt

Xem lời giải

...