Chọn phát biểu sai: Dạng mặt chất lỏng ở chỗ tiếp giáp với thành bình


Câu 10486 Thông hiểu

Chọn phát biểu sai: Dạng mặt chất lỏng ở chỗ tiếp giáp với thành bình


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về hiện tượng dính ướt và không dính ướt

Xem lời giải

...